MKBA - BGT

 

Eindrapport Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse goed ontvangen

 

Opgesteld door LPBL i.s.m. Nieuwland Geo-informatie
Op verzoek van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overheden en bedrijfsleven werken op dit moment samen aan het tot stand brengen van de Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT). De BGT gaat alle objecten als huizen, wegen, groen en dijken die in het terrein aanwezig zijn, op eenduidige wijze vastleggen.

 

De BGT wordt een nieuwe basisregistratie, gebaseerd op de huidige Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). In de tweede helft van 2011 zal het wetsontwerp BGT in procedure worden gebracht.

 

Om dit wetsvoorstel te onderbouwen en om de interne besluitvorming bij de betrokken partijen te ondersteunen is deze Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) opgesteld.

 

 

 

Resultaat MKBA

Uit dit onderzoek blijkt dat de BGT een positieve kosten – baten saldo heeft van € 24 miljoen in het behoudende scenario en € 100 miljoen in het potentiescenario. Daarnaast zijn er nog aanzienlijke PM-posten die in het kader van dit onderzoek niet konden worden gemonetariseerd. Er wordt 3 jaar geïnvesteerd, daarna volgen de baten. De terugverdientijd in het behoudende scenario is 9 jaar, in het potentiescenario 6 jaar.

De belangrijkste baat van de BGT is het eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik. Voorkomen wordt dat dezelfde objecten door verschillende partijen worden ingewonnen. De baten hiervan zijn groot, zeker wanneer het enkelvoudig inwinnen ook geldt voor de topografie die nodig is voor aanlegprojecten, de productie van de kleinschalige topografie (BRT) en de beheertopografie. Met name gemeenten die overstappen op een integrale beheerkaart kunnen aanzienlijke kostenreducties realiseren.

Een tweede voordeel van de BGT is de gestandaardiseerde inhoud. Hierdoor wordt het eenvoudiger om kaartbeelden te delen en op elkaar af te stemmen in projecten en b.v. procedures rond de omgevingsvergunning (WABO). Daarnaast is de BGT een belangrijke schakel in het stelsel van basisregistraties.

Ten slotte kent de BGT een gebruiksrecht, waardoor de financiële en praktische drempels om grootschalige topografie te gebruiken binnen en buiten de overheid sterk verminderen. Dit zal leiden tot meer gebruik in sectoren die de kosten tot op heden te hoog vonden, zoals de OOV-sector. Daarnaast kunnen ook buiten de overheid onverwachte toepassingen ontstaan. Tevens zorgt het ervoor dat veel van de huidige administratieve en juridische kosten rond de levering van grootschalige topografie wegvallen.

 

Download het rapport


BGT

De GBKN en GBK’s zijn in eigendom bij publiek-private stichtingen respectievelijk gemeenten. De inhoud, kwaliteit en vervaardiging van deze bestanden verschilt per eigenaar.

 

In het BGT-programma zal de eigendomsoverdracht plaatsvinden naar volledig publiek eigendom en zal een landelijke standaardisatie plaatsvinden naar gelijke inhoud, kwaliteit en vervaardigingsprocedures.

 

De BGT gaat vervaardigd worden door bronhouders: gemeenten, provincies, waterschappen, Prorail en de ministeries van Infrastructuur en Milieu / Economie, Landbouw en Innovatie / Defensie.

 

Beoogde opbrengsten

Tot op heden was er geringe aandacht besteed aan het benoemen en onderbouwen van de baten van de BGT aan de kant van de afnemers/gebruikers. Wat is het economische voordeel (al dan niet in geld uitgedrukt) en wie hebben dat voordeel?

Een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) geeft het rendement van een investering voor de gehele maatschappij weer.

 

De BGT is een infrastructurele (ICT-)voorziening voor de gehele maatschappij (overheid, private en particuliere sector). Het kan zijn dat de baten ergens anders liggen dan daar waar de kosten gemaakt zijn. Bovendien zullen veel kosten en baten niet kwantificeerbaar zijn, terwijl ze een wel duidelijk merkbaar effect hebben bij de gebruikers.

Verwacht wordt dat baten zowel bij de productie als bij het gebruik zijn te realiseren. Maar ook dat de baten hoger zullen zijn dan de kosten die nodig zijn om de BGT te maken (investeringen) en te beheren (doorlopende kosten). In het rapport leest u hierover meer.

 

Download het rapport

 

TAGS: geo-informatie, mkba, BGT, GBKN. 

 

 

Emil Roes, november 2011

informatie button

 

 

 

Terug

Laatste nieuws


Nieuwsbrief

Naam
E-mail
Uw naam en e-mailadres zullen nergens worden getoond en worden nooit aan derden verstrekt.<br> De nieuwsbrief is gratis.